Get Adobe Flash player

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีประจำเดือน กันยายน 2561

      วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีประจำเดือน กันยายน 2561 โดยมีนายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและปัญหาอุปสรรค และร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไข ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 2
25611009 01

 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822