Get Adobe Flash player

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 3 (รายการกันเงินเพื่อนำมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561)

Loppao tran

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 3 (รายการกันเงินเพื่อนำมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561)

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 3 (รายการกันเงินเพื่อนำมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561)

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822