Get Adobe Flash player

งบแสดงผลการดำเนินงาน ปี งบประมาณ 2562

KrootLogo120px
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822