Get Adobe Flash player

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีพบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2561

      เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 กันยายน 2561 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการจังหวัดลพบุรีพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ณ วัดอัมพุมัญญาราม หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2561

25610925 01

      ทั้งนี้เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มีแนวคิดที่จะดำเนินโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ให้ประชาชนได้ทราบ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการส่วนราชการกับประชาชนท้องถิ่น

25610925 02

      โดย นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และนางสุรางค์ทิพย์ ต่างสี สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เปิดบูธจัดกิจกรรม ร่วมกับทางจังหวัดลพบุรี โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมให้คำปรึกษาและตรวจสุขภาพในเบื้องต้น
2. กิจกรรมใก้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
3. กิจกรรมแจกน้ำหมักชีวภาพ EM
4. กิจกรรมจัดแสดงสินค้า OTOP
5. กิจกรรมแจกแผ่นพับด้านสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
6. กิจกรรมแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรีและแจกวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822