Get Adobe Flash player

นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการประชุม ก.จ.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 9/2561

      เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 24 กันยายน 2561 นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการประชุม ก.จ.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 24 กันยายน2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ทั้ง หมด 6 วาระการประชุม ประกอบด้วย
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ 8/ 2561 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
3.1 เรื่อง การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สอบแข่งขันได้ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบ
4.1 เรื่อง การรายงานค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และโยชน์ตอบแทนอื่น ประจำปีงบประมาณ 2561

25610924 01

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

5.1 เรื่อง การเลื่อนระดับและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
5.2 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2561
5.3 เรื่อง การขอรับประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
5.4 เรื่องขอรับความเห็นชอบโครงการ / กิจกรรม ตามมิติ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 6 และตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ 4
5.5 เรื่องขอรับความเห็นชอบในการคัดเลือกและขึ้นบัญชีสถานศึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822