Get Adobe Flash player

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนโครงการในระดับจังหวัด โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

      นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนโครงการในระดับจังหวัด โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

25610921 01

      ด้วยจังหวัดลพบุรีได้รับแจ้งจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่านายกรัฐมนตรี ได้ลงนาม ในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 177/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการฯ และไ้ดแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการในระดับจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานอนุกรรมการฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองประธานอนุกรรมการฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นอนุกรรมการและเป็นเลขานุการฯ มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลแก้ไขปัญหาและประสานการปฏิบัติงาน ระหว่างหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ภาคเอกชนและจิตอาสา เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน พิจารณากลั่นกรองโครงการและตรวจสอบความเหมาะสมถูกต้องของโครงการ จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและดำเนินการโครงการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822