Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 20 กันยายน 2561 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 โดยมี นายมณเฑียร สิงห์สา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และ นางจันทร์วิภา ภัทรบดี รองประธานสภาคนที่ 1 นายจิรัฐชัย โพธิ์ยิ้ม รองประธานสภาคนที่ 2 และคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ทุกๆ เขต ภายในจังหวัดลพบุรี เข้าประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

25610920 01

      โดยนายมณเฑียร สิงห์สา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เริ่มเปิดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ทั้ง หมด 4 วาระการประชุม ประกอบด้วย
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา
3.1 ญัตติ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี วาระที่ 2
3.2 ญัตติ เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี วาระที่ 3
3.3 ญัตติ เรื่อง การขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
3.4 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นขอบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการประเภทงานก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ที่จะอนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.5 ญัตติเรื่องการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
3.6 ญัตติ เรื่อง การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายปรพจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เรื่องอื่น ๆ

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822