Get Adobe Flash player

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารสนามกีฬาจังหวัดลพบุรี

KrootLogo120px

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารสนามกีฬาจังหวัดลพบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสนามกีฬาจังหวัดลพบุรี (โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น) รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ
เริ่มรับสมัครในวันและเวลาราชการ
วันที่ 1 -5 ตุลาคม 2561
ขอใบสมัครและสมัครได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ชั้น2) สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ประกาศรายชื่อ ภายใน วันที่ 16 ตุลาคม 2561

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822