Get Adobe Flash player

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4
51002 754
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822