Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีได้จัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

      เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 14 กันยายน 2561 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายมณเฑียร สิงห์สา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และ นางจันทร์วิภา ภัทรบดี รองประธานสภาคนที่ 1 นายจิรัฐชัย โพธิ์ยิ้ม รองประธานสภาคนที่ 2 และคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ทุกๆ เขต ภายในจังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

      โดยนายมณเฑียร สิงห์สา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เริ่มเปิดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ทั้ง หมด 4 วาระการประชุม ประกอบด้วย
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา
3.1 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการประเภทงานก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ที่ได้ตั้งงบประมาณในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.2 ญัตติ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (วาระที่ 1)
3.3 ญัตติ เรื่อง การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เรื่องอื่น ๆ

25610914 03

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822