Get Adobe Flash player

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน การจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2561 จังหวัดลพบุรี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

      รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน การจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2561 จังหวัดลพบุรี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ วัดศรีรัตนาราม (วัดเขาแก้ว) ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

      เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 13 กันยายน 2561 นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2561 จังหวัดลพบุรีภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ วัดศรีรัตนาราม (วัดเขาแก้ว) ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี พระครูรัตนคีรีบริรักษ์ เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม (วัดเขาแก้ว) หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี และประชาชน ในเขต อ.เมืองจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้

25610914 01

      ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กรมปศุสัตว์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2561 จังหวัดลพบุรีภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (Word Rabies Day 2018) ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2561 โดยกำหนดจัด กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูสุนัข ให้ประชาชนรับทราบถึงความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งจิตสำนึกของประชาชนในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ วัดเขาแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีหน่วยงานร่วมบูรณาการดังนี้
1.จังหวัดลพบุรี ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี
2.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า , บริการทำหมันแก่สัตว์ และให้ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
3.องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายนิทรรศการ
4.เทศบาลตำบลท่าศาลา นำประชาชนในเขต ตำบลท่าศาลาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน โดยมีประชาชนที่สนใจนำ สุนัขและแมวมาทำหมัน จำนวน กว่า 70 ตัว

25610914 02

      สำหรับวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงและประชาชนทั่วไปให้เกิดความตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้ เพื่อเป็นการระดมเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์กลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติมจากการรณรงค์ปกติ ประกอบด้วย การฉีดในพื้นที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้า (Ring Vaccination) การฉีดวัคซีนในกลุ่มสัตว์ที่เกิดใหม่หรือกลุ่มที่ไม่เคยฉีดมาก่อน ฉีดกระตุ้นคุ้มกันในกลุ่มสัตว์ที่ครบกำหนดระยะเวลาฉีดกระตุ้น เป็นต้น รวมถึงการทำหมันผ่าตัด ให้คำปรึกษาและรักษาพยาบาลเบื้องต้น เป็นการเร่งกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เกิดโรคและสร้างสถานภาพปลอดโรคในพื้นที่ที่ไม่เคยพบโรคเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปีผ่านมาตามหลักเกณฑ์การมร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

      นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งภาครัฐ องค์กร เอกชน กลุ่มคนรักสัตว์ เจ้าของสัตว์เลี้ยง และประชาชนทั่วไปอีกด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าว

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822