Get Adobe Flash player

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการ อบจ.ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

      เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 11 กันยายน 2561 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการ อบจ.ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ณ ห้อประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
      โดยมีการเสนอชื่อ นางวิภาพร พึ่งสุข และนางกุลภัสส์ ใจทน เป็นตัวแทนชื่อข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ผู้ที่มีความเหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เนื่องจากนาย พรเทพ ทรัพย์อัมพร ตำแหน่ง ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ใน ก.จ.จ. ลพบุรี ได้รับตำแหน่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ทำให้คณะกรรมการผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงและจากการคัดเลือกคณะกรรมการผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ได้นางวิภาพร พึ่งสุข ทำหน้าที่ คณะกรรมการผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้ลงคะแนนทั้งหมด 117 คน นางวิภาพร พึ่งสุข ได้คะแนน 90 คะแนน และนางกุลภัสส์ ใจทน ได้คะแนน 23 คะแนน ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1 คะแนน และบัตรเสีย 3 คะแนน
25610911 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822