Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีจัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

      เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 10 กันยายน 2561 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายมณเฑียร สิงห์สา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และ นางจันทร์วิภา ภัทรบดี รองประธานสภาคนที่ 1 นายจิรัฐชัย โพธิ์ยิ้ม รองประธานสภาคนที่ 2 และคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ทุกๆ เขต ภายในจังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

25610910 01
โดยนายมณเฑียร สิงห์สา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ทั้ง หมด 6 วาระการประชุม ประกอบด้วย
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
- 3.1 ญัตติ เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)แก้ไข ครั้งที่ 6/2561ประจำปีงบประมาณ 2561

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อ พิจารณา
4.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4.2 ญัตติ เรื่อง การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4.3 ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการประเภทงานก่อสร้างที่จะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561
4.4 ญัตติ เรื่อง การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4.5 ญัตติ เรื่องการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ปรึกษาที่ประชุมเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 และวันเริ่มประชุมสภาสามัญประจำปี 2563 สมัยแรก ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 11
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822