Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 ณ

      วันที่ 7 กันยายน พศ. 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยมีนายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ในพิธีเปิด เพื่อให้คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา เลขานุการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้เรียนรู้ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมสร้างจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขึ้น โดยกำหนดหัวข้อการบรรยาย จำนวน 2 เรื่องดังนี้ 1 เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำ 2 เรื่องการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
25610907 02

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822