Get Adobe Flash player

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน ปี 2561

Loppao tran

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

♦♦♦ ประจำเดือน กันยายน 2561 ♦♦♦

วันที่ 28 กันยายน 2561

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0059 บ้านบ่อคู่ - บ้านทะเลวังวัด (ตอน 1,2) ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0013 บ้านน้ำซับ – บ้านถ้ำบ่อทอง ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0025 บ้านวังกระทุ่ม - บ้านชอนบอน ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0073 บ้านวังทอง - บ้านลาโป่งเพชร ต.วังทอง อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0028 บ้านวังเพลิง - บ้านสะแกราบ ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

วันที่ 27 กันยายน 2561

วันที่ 26 กันยายน 2561

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0029 บ้านสะพานคง - บ้านดงมะรุม ต.สะแกราบ อ.โคกสาโรง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0023 บ้านทรัพย์สาราญ - บ้านดงลาน ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0030 บ้านเขานมนาง - บ้านหัวเขา ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

วันที่ 25 กันยายน 2561

โครงการจ้างเหมาบริการทำงานเบ็ดเตล็ดในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี จำนวน 12 รายการ

วันที่ 24 กันยายน 2561

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0045 บ้านท่าโขลง - บ้านหัวไผ่ ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0043 บ้านเบิก - บ้านข่อยกลาง ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0011 บ้านท้ายตลาด - บ้านงิ้วราย ต.ท้ายตลาด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0035 บ้านชอนอุดม – บ้านหนองขุย ต.เกาะแก้ว อ.โคกสาโรง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0006 หมู่ที่ 7 ต.กกโก - หมู่ที่ 4 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

วันที่ 20 กันยายน 2561

วันที่ 18 กันยายน 2561

วันที่ 17 กันยายน 2561

วันที่ 14 กันยายน 2561

วันที่ 13 กันยายน 2561

วันที่ 12 กันยายน 2561

วันที่ 10 กันยายน 2561

วันที่ 7 กันยายน 2561

วันที่ 6 กันยายน 2561

วันที่ 5 กันยายน 2561

วันที่ 4 กันยายน 2561


ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822