Get Adobe Flash player

ราคากลางเดือน กันยายน 2561

cct1 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

♦♦♦ ประจำเดือน กันยายน ปี 2561 ♦♦♦

วันที่ 26 กันยายน 2561

วันที่ 25 กันยายน 2561

วันที่ 21 กันยายน 2561

วันที่ 14 กันยายน 2561

วันที่ 13 กันยายน 2561

วันที่ 3 กันยายน 2561


ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822