Get Adobe Flash player

ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพของร่างกายกับโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย
"โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ประจำปี 2561"
วันที่ 4-6 กันยายน 2561 เวลา 15.00-19.00 น.
ณ สนามกีฬาพระราเมศวร (บริเวณลานเต้นแอโรบิค)

healthtest2561
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822