Get Adobe Flash player

ประกาศเชิญชวน เดือน สิงหาคม 2561

ประกาศเชิญชวนทั่วไป / ประกาศสอบราคา 

เดือน สิงหาคม 2561

auction

วันที่ 28 สิงหาคม 2561

วันที่ 27 สิงหาคม 2561

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0029 บ้านสะพานคง - บ้านดงมะรุม ต.สะแกราบ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0062 บ้านท่าหลวง – บ้านวังอ่าง ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0035 บ้านชอนอุดม – บ้านหนองขุย ต.เกาะแก้ว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0006 หมู่ที่ 7 ต.กกโก - หมู่ที่ 4 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0013 บ้านน้ำซับ – บ้านถ้ำบ่อทอง ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0045 บ้านท่าโขลง - บ้านหัวไผ่ ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0028 บ้านวังเพลิง - บ้านสะแกราบ ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0063 บ้านหนองประดง – บ้านทุ่งเป้ง ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0060 บ้านหนองไก่เขี่ย - บ้านทะเลวังวัด ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0011 บ้านท้ายตลาด - บ้านงิ้วราย ต.ท้ายตลาด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
วันที่ 17 สิงหาคม 2561

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822