Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีมอบใบประกาศผู้ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
จัดการอบรมตามโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2561
ณ ตลาดเด็กวัด วัดถ้ำตะโก และศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
      โดยใน วันที่ 15 สิงหาคม 2561 มีการบรรยายหัวข้อเรื่อง “ประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยนางทิตยารัตน์ ยอดเมือง แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ จำนวน 3 กลุ่ม “การนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว วัดเขาสมอคอน วัดถ้ำช้างเผือก และวัดถ้ำตะโก” โดยนายสมส่วน บูรณพงษ์ , นายธีรพงศ์ ทองดี และนางหทัยภัทร บูรณพงษ์ นอกจากนี้มีการ อภิปรายและสรุกการฝึกอบรม และมอบใบประกาศให้กับผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย
25610815 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822