Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีจัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ปี 2561 รุ่นที่ 1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
จัดการอบรมตามโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2561
ณ ตลาดเด็กวัด วัดถ้ำตะโก และศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

      วันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายก่อภณ ฮุ้นสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต 1 อำเภอท่าวุ้ง เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2561ณ ตลาดเด็กวัด วัดถ้ำตะโก และศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

      โดยมีนักเรียนจาก โรงเรียนวัดถ้ำตะโก โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร โรงเรียนสุวัฒนบดี จำนวน 50 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยการอบรมในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 มีการแบ่งเป็นกิจกรรมกลุ่ม “ละลายพฤติกรรม สร้างความสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว” โดยคณะวิทยากร จากบ้านสวนเทรนนิ่งแอนด์ทราเวล จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “บทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญาของท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยจิตสำนึกในคุณค่าและภาคภูมิใจท้องถิ่นตน” โดย นายสมส่วน บูรณพงษ์ นอกจากนี้ยังมีการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ จำนวน 2 กลุ่ม คือเรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดี รู้จักต้องรับแขกบ้านแขกเมือง ด้วยน้ำใจไมตรีอันงดงาม เกิดกระบวนการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว โดยนายธีรพงศ์ ทองดี และนางหทัยภัทร บูรณพงษ์ นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติจำนวน 3 กลุ่ม เรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยว” โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จากนั้นวันที่ 15 สิงหาคม 2561 มีการบรรยายหัวข้อเรื่อง “ประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยนางทิตยารัตน์ ยอดเมือง แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ จำนวน 3 กลุ่ม “การนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว วัดเขาสมอคอน วัดถ้ำช้างเผือก และวัดถ้ำตะโก” โดยนายสมส่วน บูรณพงษ์ , นายธีรพงศ์ ทองดี และนางหทัยภัทร บูรณพงษ์ นอกจากนี้มีการ อภิปรายและสรุกการฝึกอบรม และมอบใบประกาศให้กับผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย

25610814 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822