Get Adobe Flash player

นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกฯ เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดอาคารสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี (หลังใหม่)

      วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ในพิธีทำบุญเปิดอาคารสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี (หลังใหม่) ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีเปิด

      นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติ จาก นายแพทย์สมชาย โอวัฒนาพานิช ประธานมูลนิธิสงค์เคราะห์คนชราลพบุรี นำรองประธานมูลนิธิ กรรมการมูลนิธิ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีทำบุญเปิดอาคารสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี (หลังใหม่) โดยมีพิธีสงฆ์ และพิธี เจิมอาคาร และพิธีประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และมอบเงินบริจาค ช่วยเหลือโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

25610810 01

      ทั้งนี้เนื่องจากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ได้ให้การช่วยเหลือ ดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีมาโดยตลอด ในวาระ ที่มีการทำบุญ เปิดอาคารหลังใหม่ จึงมีผู้ประสงค์จะมอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช โดยได้รับเกียรติจาก 1. มูลนิธิสงเคราะห์คนชราลพบุรี มี นพ.สมชาย โอวัฒนาพานิช มอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท ให้กับ นพ. นพดล กาญจนะ รอง ผอ. รพ. พระนารายณ์มหาราช เป็นผู้รับมอบ 2. คุณสุพัตรา ภัทรบดี มอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาทให้กับ นพ. นพดล กาญจนะ รอง ผอ. รพ. พระนารายณ์มหาราช เป็นผู้รับมอบ 3. คุณพยงค์ จิระพันธุ์วาณิช มอบเงินให้ผู้สูงอายุ 117 คน จำนวน 11,700 บาท ให้กับ นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายก อบจ.ลพบุรี และคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้สูงอายุ ต่อไป 4. คุณ อาภากิจ วิมุกติพันธ์ มอบไม้เท้า ให้ผู้สูงอายุ ภายในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี เพื่อไว้ใช้อำนวยความสะดวก

25610810 02

      โดยพิธีทำบุญเปิดอาคารสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี (หลังใหม่) มีผู้เดินทางมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่ง การเปิดอาคารหลังใหม่ 2 หลัง ในครั้งนี้ เนื่องจากองค์การบริหานส่วนจังหวัดลพบุรี ได้รับการถ่ายโอนภารกิจสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2547 โดยได้ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในสถานสงเคราะห์ฯ เช่น โรงอาหาร อาคารพยาบาล อาคารกิจกรรม อาคารเรือนนอน ต่างๆ รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้ร่มรื่นสวยงาม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต่อมามีผู้สูงอายุ เพิ่มมากขึ้น อาคารเรือนนอนต่างๆ มีความแออัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ จำนวน 2 อาคาร เพื่อให้สามารถรองรับผู้สูงอายุได้มากขึ้น โดยได้รับงบประมาณ เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 13,216,000 บาท เป็นค่าถมดิน และก่อสร้างอาคาร จำนวน 2 หลัง และอาคารประกอบการ ได้แก่ โรงจอดรถ และโรงซักฟอก นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อไว้ให้บริการในอาคาร ทั้ง 2 หลัง เพื่อ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ต่อไป

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822