Get Adobe Flash player

จ่าเอก บำรุงวงษ์ภูมี หัวหน้าสำนักปลัดฯ นางวิภาพร พึ่งสุข ผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ คณะข้าราชการและพนักงานในสังกัดฯ ทำการตรวจเยี่ยม กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพ ภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้และสร้างงานให้กับประชาชน

        วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ จ่าเอก บำรุงวงษ์ภูมี หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ นางวิภาพร พึ่งสุข ผู้อำนวยการกองกิจการสภา และคณะข้าราชการ พนักงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทำการตรวจเยี่ยม กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม ตามโครงการส่งเสริมอาชีพ ภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้และสร้างงานให้กับประชาชน จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

      โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพสตรี และกลุ่มสตรีให้มีอาชีพหลากหลายและสามารถสร้างรายได้ได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาด

25610809 02

        จุดที่ 1 ได้ตรวจโครงการ ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีด สถานที่อบรม ณ ห้องประชุมโมกุล องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

25610809 03

      จุดที่ 2 ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก สถานที่อบรม ณ ห้องประชุม อบต.น้ำสุด ตำบลน้ำสุด อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

25610809 04

      จุดที่ 3 ฝึกอบรมอาชีพการทำไข่เค็มดินสอพอง และอาชีพการแปรรูปกล้วยฉาบ สถานที่อบรม ณ ศูนย์แม่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

25610809 05

      จุดที่ 4 ได้ตรวจโครงการ ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีด สถานที่อบรม ณ ชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

25610809 06

      จุดที่ 5 ได้ตรวจโครงการ ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีด สถานที่อบรม ณ ศูนย์สามวัยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

25610809 07

      จุดที่ 6 ได้ตรวจโครงการ ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำเต้าฮวยทรงเครื่องและอาชีพการทำนมพลาสเจอร์ไรส์ สถานที่อบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาลิกา ตำบลช่องสาลิกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี


ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822