Get Adobe Flash player

นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกฯเปิดการอบรม ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่

      เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 8 สิงหาคม 2561 นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานเปิดการอบรม ตามโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง” “โดยมี นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ นางวิภาพร พึ่งสุข ผู้อำนวยการกองกิจการสภา นายกิตติ ศรีโยธิน ผอ.โรงเรียนบ้านห้วย นายกร่าย คชวงษ์ กำนันตำบลห้วยใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ และมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ฤทธิ์ ทองดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา อ.บ้านหมี่ และคณะ เป็นวิทยากร และมีนักเรียนและคณะผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา เข้ารับการอบรมจำนวนกว่า 100 คน ร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง โดยการจัดการอบรมในครั้งนี้

25610809 01

      ด้วยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้เล็งเห็น ว่าปัจจุบันเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนะถึงแนวทางปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงความพอประมาณ เดินทางสายกลาง ความมีเหตุผลและความร่วมมือปรองดองกันในชุมชน ครอบครัวโดยจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อพร้อมต่อความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนัก ให้ประชาชน ได้เกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มีการดำเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณ มีความพอดี และพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว ในการเนินชีวิต โดยการใช้พื้นที่ว่างเปล่าในบริเวณบ้าน และโรงเรียน นำมาปลูกพืชผสมผสาน และเลี้ยงสัตว์ไว้กับครอบครัว และยังเป็นการสร้างกิจกรรมนันทนาการ ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่า สร้างความรักสามัคคี ในครอบครัว และชุมชน มากยิ่งขึ้น

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822