Get Adobe Flash player

สถานีขนส่งผู้โดยสารโคกสำโรงและลำนารายณ์จัดกิจรรม Big Cleaning Day วันที่ 8 สิงหาคม 2561

      คณะข้าราชการและพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดกิจรรม Big Cleaning Day วันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยมี การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารโคกสำโรงและลำนารายณ์ เป็นระเบียบสวยงาม ปลอดภัย เช่น ล้างทำความสะอาดภายในอาคาร

25610808 5

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822