Get Adobe Flash player

สนามกีฬาพระราเมศวรจัดกิจรรม Big Cleaning Day วันที่ 8 สิงหาคม 2561

      คณะข้าราชการและพนักงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดกิจรรม Big Cleaning Day วันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยมี การปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสนามกีฬาพระราเมศวรเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงามปลอดภัย เช่น การตัดแต่งกิ่งไม้ การตัดหญ้า ทำความสะอาด อาคารโดยรอบ

25610808 4

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822