Get Adobe Flash player

คณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกิจกรรม ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 8 สิงหาคม 2561

คณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกิจกรรม ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 8 สิงหาคม 2561

      โดยการดำเนินการประกอบด้วย กิจกรรม 5 ส.มีการทำกิจกรรมการทำความสะอาด การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในอาคารสำนักงาน จัดสิ่งของให้สะดวกถูกสุขลักษณะและพร้อมใช้งาน ซึ่งรวมถึงกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อให้เกิดการบูรณาการภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จึงมีกิจกรรมดังนี้

25610808 2

1 .การจัดกิจกรรม 5ส. (สัปดาห์ 5 ส.) ในระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้
1.1 การพัฒนาทำความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสำนักงาน เช่น โต๊ะทำงาน ตู้เอกสาร จัดวางให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะดวกต่อการปฏิบัติงาน โดยมอบทุกส่วนราชการ
1.2การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกสำนักงานเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัย เช่น ทำความสะอาดบริเวณด้านนอกอาคาร การปลูกต้นไม้ การตัดแต่งกิ่งไม้ การตัดหญ้า
1.3 การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี เป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงามปลอดภัย เช่นการตัดแต่งกิ่งไม้ การตัดหญ้า
1.4 การปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เครื่องจักรกล กองช่าง เป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงามปลอดภัย เช่นการตัดแต่งกิ่งไม้ การตัดหญ้า
1.5 การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารโคกสำโรงและลำนารายณ์ เป็นระเบียบสวยงาม ปลอดภัย เช่นกรตัดแต่งกิ่งไม้ การตัดหญ้า
1.6 การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามกีฬาพระราเมศวรเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงามปลอดภัย เช่นการตัดแต่งกิ่งไม้ การตัดหญ้า โดยมีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ทุกจุดพร้อมกัน

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822