Get Adobe Flash player

ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา เดือน สิงหาคม 2561

KrootLogo120px

ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding/

เดือน สิงหาคม 2561

วันที่ 23 สิงหาคม 2561

โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าลิฟท์ จำนวน 1 คัน
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ถังบรรจุน้ำเป็นถังสแตนเลส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 2 คัน
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน

วันที่ 22 สิงหาคม 2561

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0073 บ้านวังทอง - บ้านลาโป่งเพชร ต.วังทอง อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0047 บ้านไผ่วงษ์ – บ้านโคกสลุด ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0043 บ้านเบิก - บ้านข่อยกลาง ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0025 บ้านวังกระทุ่ม - บ้านชอนบอน ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0030 บ้านเขานมนาง - บ้านหัวเขา ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0023 บ้านทรัพย์สาราญ - บ้านดงลาน ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0059 บ้านบ่อคู่ - บ้านทะเลวังวัด (ตอน 1,2) ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี

วันที่ 21 สิงหาคม 2561

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0011 บ้านท้ายตลาด - บ้านงิ้วราย ต.ท้ายตลาด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0060 บ้านหนองไก่เขี่ย - บ้านทะเลวังวัด ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0045 บ้านท่าโขลง - บ้านหัวไผ่ ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0006 หมู่ที่ 7 ต.กกโก - หมู่ที่ 4 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0035 บ้านชอนอุดม – บ้านหนองขุย ต.เกาะแก้ว อ.โคกสาโรง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0013 บ้านน้ำซับ – บ้านถ้ำบ่อทอง ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0062 บ้านท่าหลวง – บ้านวังอ่าง ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0029 บ้านสะพานคง - บ้านดงมะรุม ต.สะแกราบ อ.โคกสาโรง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0028 บ้านวังเพลิง - บ้านสะแกราบ ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1 – 0063 บ้านหนองประดง – บ้านทุ่งเป้ง ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี

วันที่ 9 สิงหาคม 2561

 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822