Get Adobe Flash player

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม ปี 2561

Loppao tran

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

♦♦♦ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ♦♦♦

วันที่ 31 สิงหาคม 2561

โครงการจ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 2 คัน
โครงการจัดซื้อหินสำหรับใช้ซ่อมแซมถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จำนวน 4 สายทาง (2)
โครงการจัดซื้อหินสำหรับใช้ซ่อมแซมถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จำนวน 4 สายทาง (1)
โครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล Blue BPS301 (รหัส 418 58 004) ของกองกิจการสภาฯ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (สนามกีฬาพระราเมศวร)

วันที่ 30 สิงหาคม 2561

วันที่ 28 สิงหาคม 2561

วันที่ 27 สิงหาคม 2561

วันที่ 23 สิงหาคม 2561

วันที่ 21 สิงหาคม 2561

วันที่ 20 สิงหาคม 2561

► โครงการจัดซื้อน้ำแข็งน้ำดื่มโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ประจำปี 2561

วันที่ 17 สิงหาคม 2561

วันที่ 16 สิงหาคม 2561

วันที่ 15 สิงหาคม 2561

วันที่ 14 สิงหาคม 2561

วันที่ 9 สิงหาคม 2561

วันที่ 7 สิงหาคม 2561

วันที่ 6 สิงหาคม 2561

วันที่ 3 สิงหาคม 2561

วันที่ 1 สิงหาคม 2561


ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822