Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรี ร่วมงานวันรพี ณ ศาลจังหวัดลพบุรี

อบจ.ลพบุรี ร่วมงานวันรพี ณ ศาลจังหวัดลพบุรี

      วันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ (พระบิดาแห่งกฎหมายไทย) ศาลจังหวัดลพบุรี ศาลแขวงลพบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี หน่วยงานกระบวนการยุติธรรม และผู้ประกอบการวิชาชีพทางกฎหมายในจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันจัดงาน “วันรพี 2561” ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและแสดงออกถึงพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ท่าน ทรงมีต่อนักกฎหมายไทย โดยจัดกิจกรรรมเทิดพระเกียรติ อาทิ พิธีวางพวงมาลัย พิธีสงฆ์ การจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมการตอบปัญหากฏหมาย กิจกรรมศาลจำลอง กิจกรรมการขายทอดตลาด(จำลอง) กิจกรรมรับบริจาคโลหิต และมอบรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตรให้แก่โรงเรียนที่ชนะเลิศในกิจกรรม การตอบปัญหากฎหมาย และมอบในประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาที่เข่าร่วมกิจรรมขายทอดตลาด (จำลอง) เป็นต้น

25610807 02

      สำหรับพระประวัติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงมีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาตลับ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2417 พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอเนกประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการกฎหมายไทย ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ผู้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่ง ทรงตั้งโรงเรียนกฎหมายและเป็นผู้สอนวิชากฎหมายด้วยพระองค์เอง เป็นต้น จึงทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” และถือว่าวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ เป็น "วันรพี”

      โดย นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ ข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธี “ วันรพี 61 ” และถวายมาลัยข้อพระกร สักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เพื่อเป็นการน้องรำลึกแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระบิดาแห่งกฎหมายไทย) ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดลพบุรี

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822