Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีจัดอบรมโครงการสืบสานและถ่ายทอดความรู้ วิถีปราชญ์ชาวบ้านประจำปี 2561 ณ โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
จัดการอบรมตามโครงการสืบสานและถ่ายทอดความรู้
วิถีปราชญ์ชาวบ้านประจำปี 2561
ณ โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

      วันที่ 6-8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการสืบสานและถ่ายทอดความรู้วิถีปราชญ์ชาวบ้านประจำปี 2561 ณ โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

      โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร โรงเรียนวัดมุจลินทร์ โรงเรียนวัดคลองเม่า โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ โรงเรียนถ้ำตะโก โรงเรียนหนองปลาดุก รวมเข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ พงษ์คชาติ ผอ.โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร นายไพรัช ปั้นสะอาด ผอ.โรงเรียนวัดมุจลินทร์ นายไพบูลย์ นามวัฒ อาจารย์โรงเรียนวัดคลองเม่า นายวรรณะ กุลเปล่ง ผอ.โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ นายดุสิต เลิศมานพ ผอ.โรงเรียนถ้ำตะโก และ นาย พันธวิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ ผอ.โรงเรียนหนองปลาดุก เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ร่วมกับคณะ นักเรียน และคณะครูอาจารย์ และคณะผู้บริหารข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวังลพบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จึงได้จัดทำโครงการสืบสานและถ่ายทอดความรู้วิถีปราชญ์ชาวบ้านขึ้น นอกจากนี้เพื่อเป็นการนำเอาวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาบอกเล่าคนรุ่นหลังได้สืบทอดและนำไปปฏิบัติ

25610807 01

      โดยการอบรมในครั้งนี้ มีการอบรบเป็นระยะเวลา สามวันคือ วันที่ 6-8 สิงหาคม 2561 โดยในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 มีพิธีเปิดโครงการสืบสานและถ่ายทอดความรู้วิถีปราชญ์ชาวบ้าน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนพร้อมทั้งสาธิตการขึ้นรูปตั้งไว้ให้อยู่ทรงในการสานกระเป๋า

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 มีการอบรมให้ความรู้ในการสานกระเป๋าให้เป็นทรง และฝึกปฏิบัติให้ความรู้เรื่องการสานพัด และตระกร้าใส่สิ่งของ และฝึกปฏิบัติการสานพัดและตระกร้าใส่สิ่งของ
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ฝึกปฏิบัติการสานพัด และตระกร้าใส่ของ เก็บรายละเอียดให้สวยงามในการสานกระเป๋า สานพัด และสานตระกร้าใส่สิ่งของสารพัดประโยชน์

โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 3 ท่านประกอบด้วย
1. นางอัญชลี ทรัพย์พร้อม 2.นางสาวอารีย์ เดชฤดี 3. นางสุรีย์ อิงคนินันท์

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822