Get Adobe Flash player

นายวีระพล เกิดภู่ ส.อบจ.ลพบุรี เปิดการอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 ณ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดครีรัตนคีรี (เขาแก้ว)

      วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายวีระพล เกิดภู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต 7 อ.เมือง เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 ณ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดครีรัตนคีรี (เขาแก้ว) ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และมีพระครูรัตนคีรี บริรักษ์ เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนคีรี(เขาแก้ว) ได้กล่าวให้โอวาท ผู้เข้ารับการอบรม และมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะข้าราชการ และผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้ง 4 โรงเรียน
โดยมี คณะครูอาจารย์ และนักเรียนจาก
1. โรงเรียน พิบูลสงเคราะห์ เข้ารับการอบรม จำนวน 94 คน
2. โรงเรียนบ้านห้วยส้ม เข้ารับการอบรม จำนวน 9 คน
3. โรงเรียนบ้านเขาหนีบ เข้ารับการอบรม จำนวน 24 คน
4. โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย จำนวน 9 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้
25610802 01
      วัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อให้นักเรียนในเขตจังหวัดลพบุรี ได้นำความรู้ในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกนักเรียนได้ทำความดี ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข โดการอบรมในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 เป็นการอบรม เรื่องการบรรยาย ความหมาย “คุณธรรม จริยธรรม” โดยพันเอก(พิเศษ) ประชุม สุขสำราญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณีและเทศกาล จากนั้นเป็นการอบรม เรื่อง ความกตัญญูสำคัญอย่างไร โดยพันเอกเฉลียว แสงผึ้ง นายทหารประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานปฏิบัติภารกิจ รักษาความมั่นคงภายในกองทัพบกฯ
      จากนั้นในวันที่ 3 ส.ค. 61 เป็นการอบรม เรื่อง แม่...พระในบ้าน โดยพันเอก(พิเศษ) ประชุม สุขสำราญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณีและเทศกาล และต่อด้วยการอบรม ชีวิตพัฒนาได้ถ้าใจมีศีล โดยพันเอกเฉลียว แสงผึ้ง นายทหารประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานปฏิบัติภารกิจ รักษาความมั่นคงภายในกองทัพบกฯ

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822