Get Adobe Flash player

นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกฯ เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี

        วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา ซึ่งทางสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดเป็นประจำทุกปี โดยได้รับเกียรติจาก หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้สูงอายุภายในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

        ทั้งนี้เนื่องจาก การหล่อเทียนพรรษา เป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนา ที่มีมาแต่โบราณโดยจะจัดขึ้นในเดือน 8 ของทุกปี ก่อนวันเข้าพรรษา สาเหตุที่ต้องมีการหล่อเทียนนั้น ก็เนื่องมาจากในฤดูฝน หรือที่เรียกกันว่า "ฤดูการเข้าพรรษา" คือช่วงแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 นั้น กำหนดให้พระภิกษุทั้งหลายต้องเข้าอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา 3 เดือน พระภิกษุสงฆ์ที่ต้อง อยู่จำพรรษาในพระอารามระหว่างนั้นมีการสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้าค่ำ มีความจำเป็นต้องใช้เทียนไว้สำหรับ จุดบูชาให้ตลอดพรรษา พุทธศาสนิกชนจึงพร้อมใจกันหล่อเทียน สำหรับให้พระภิกษุสงฆ์ได้จุดบูชาตลอด 3 เดือนของกำหนดเวลาเข้าพรรษา จึงเรียกเทียนที่หล่อ ขึ้นนี้ว่า "เทียนพรรษา" หรือ "เทียนจำนำพรรษา"

25610724 05

        องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และมูลนิธิสงเคราะห์คนชราลพบุรี จึงได้พร้อมใจกันจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาขึ้นในวันนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ ได้มีโอกาสทำกิจกรรม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงาม สืบไป

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822