Get Adobe Flash player

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดการอบรมตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ณ โรงเรียนดลตาลวิทยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
จัดการอบรมตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ณ โรงเรียนดลตาลวิทยา ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

      วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายจรูญ วงษ์ขำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต 9 อำเภอเมือง เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวะล้อม ณ โรงเรียนดงตาลวิทยา ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 เข้ารับการอบรมจำนวน 200 คน จาก โดยมี นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นายธรพจน์ อุมรินทร์ ปลัด อบต.งิ้วราย นายสำเริง หมีเอี่ยม ประธานสภา อบต.งิ้วราย และนาย วินัย รีระศิลป์รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา คณะครูอาจารย์จากโรงเรียนดงตาลวิทยา และคณะวิทยากร เข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้

      เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดลพบุรี เป็นพื้นที่ราบต่ำ สลับเนินภูเขาและที่ราบลุ่มแม่น้ำ ซึ่งมีแม่น้ำที่สำคัญไหลผ่านได้แก่แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี แม่น้ำบางขาม รวมถึงคลองธรรมชาติและคลองชลประทานต่าง ๆ โดยแม่น้ำลำคลองที่กล่าวมา ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค ประชาชนมีอาชีพทำเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยสภาแม่น้ำลำคลองต่าง ๆ มักจะมีสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ จากผู้ที่อาศัยอยู่ริมน้ำนอกจากนี้ยังมีวัชพืชและผักตบชวาขึ้นหนาแน่นและมีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว ยากในการทำลายให้หมดสิ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมทางน้ำและเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งน้ำเน่าเสีย ทำให้สัตว์น้ำลดลง เมื่อถึงฤดูฝนมักจะเกิดปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมเป็นประจำเนื่องจากวัชพืชไปกีดขวางทางน้ำ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ซึ่งการจัดการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ รณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง

25610724 02

      การอบรมมีการบรรยาย เรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ มีกิจกรรมตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมีเบื้องต้น (แบ่งกลุ่มเป้าหมายดำเนินกิจกรรมตามใบงาน) มีการตอบปัญหาข้อซักถาม สรุปผลการอบรม โดยมี นายธเนศ แตงสาตร์ และนางสาวจงรัก พหลยุทธ วิทยากรจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี และคณะให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822