Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีจัดโครงการส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2561

โครงการส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2561
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4
25610718 02

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822