Get Adobe Flash player

นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดฯเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปี 2561

        วันที่ 18 -20 กรกฎาคม 2561 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยได้กำหนดโครงการจัดการอบรม จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 30 คน ตั้งแต่วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง ในสนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้ารับการอบรม จำนวน 3 โรงเรียน รวม 90 คน

1. โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร จำนวนนักเรียนที่เข้ารับการอบรม 30 คน
2. โรงเรียนธรรมเจดีย์ จำนวน 30 คน
3. โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ จำนวน 30 คน

โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากร คือนายภาณุวัตน์ รุ่งเจริญสิน และนายธานี สุวรรณรัตน์ ให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

25610718 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822