Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

      เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายมณเฑียร สิงห์สา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และนายจิรัฐชัย โพธิ์ยิ้ม รองประธานสภาคนที่ 2 และคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ทุกๆ เขต ภายในจังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

      โดยก่อนที่จะมีการเริ่มประชุมสภา นายมณเฑียร สิงห์สา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีและ นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นำคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ทุกๆ เขต ภายในจังหวัดลพบุรีและคณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกันมอบช่อดอกไม้ เป็นการแสดงความยินดี และเป็นการให้การต้อนรับ นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ที่เข้ามารับตำแหน่ง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และเข้าร่วมการประชุมสภาเป็นครั้งแรก โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น หลังจากนั้น นายนายมณเฑียร สิงห์สา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จึงเริ่มเปิดการประชุม

25610709 01

      โดยมีระเบียบวาระการประชุม ทั้ง หมด 5 วาระการประชุม ประกอบด้วย

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 ญัตติ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2561
3.2 ญัตติ เรื่อง การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 ครั้งที่2/2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
3.3 ญัตติ เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 แก้ไข ครั้งที่ 3/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
3.4 ญัตติ เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 แก้ไข ครั้งที่ 4/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
3.5 ญัตติ เรื่อง รายงานการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะและเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อ พิจารณา
4.1 ญัตติ เรื่องการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
4.2 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการประเภทงานก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่จะขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ 2561
4.3 ญัตติ เรื่อง การขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
4.4 ญัตติ เรื่อง การขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
4.5 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบประมาณการค่าใช้จ่าย โครงการประเภทงานก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่จะขออนุมัติโอนตั้งจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
4.6 ญัตติ เรื่อง การขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
4.7 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบประมาณการค่าใช้จ่าย โครงการประเภทงานก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่จะขออนุมัติโอนตั้งจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
4.8 ญัตติ เรื่องการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
4.9 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบประมาณการค่าใช้จ่าย โครงการประเภทงานก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำปี 2561
4.10 ญัตติ เรื่อง การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำปี 2561
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ


 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822