Get Adobe Flash player

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม ปี 2561

Loppao tran

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

♦♦♦ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ♦♦♦

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บางพึ่ง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.ชัยนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0054 บ้านน้ำสร้าง-บ้านหนองแก ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.โคกสำโรง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ต.เกาะแก้ว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0076 บ้านวังทอง-บ้านหนองโก ต.เขารวก อ.ลำสนธิ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822