Get Adobe Flash player

ราคากลางเดือน กรกฎาคม 2561

cct1 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

♦♦♦ ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2561 ♦♦♦

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

โครงการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงประตูเหล็กม้วนและระบบเปิด-ปิดอาคารปฏิบัติการและเก็บเครื่องสูบน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

วันที่ 23 กรกฏาคม 2561

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561


ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822