Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรี ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลโคกตูม

      วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ข้าราชการในสังกัด อบจ.ลพบุรี ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลโคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

      ด้วย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” และยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกันในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลโคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

25610626 02

      โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่านสาร เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทองดีเด่น อันดับหนึ่ง ปีการศึกษา 2559 การแสดง TO BE NUMBER ONE จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธีนำมวลชนกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822