Get Adobe Flash player

นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกฯ เป็นประธานเปิดการอบรมทบทวนความรู้ความเข้าใจและติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างสำนึกพลเมืองโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 4

      วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมทบทวนความรู้ความเข้าใจและติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างสำนึกพลเมืองโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะครูอาจารย์ เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้

      ด้วยปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลง ประชาชนคนไทยมีความตื่นตัวกับการปฏิรูปประเทศไทยในทุกๆด้าน ซึ่งการปฏิรูปประเทศไทยในครั้งนี้ จึงนำมาซึ่งความหวัด เพื่ออนาคตของประเทศจะได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการเปิดกว้างเพื่อให้ให้ประชาชน โดยเฉพาะ เยาวชน นักเรียนนักศึกษา มีความเข้าใจประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ ซึ่งเป็นนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ต้องการให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ การเป็นประชาธิปไตย และสามารถเข้าไป มีบทบาท หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และกำหนดทิศทางการจัดการสาธารณะต่าง ๆ แก่ท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมให้ เยาวชน นักเรียน นักศึกษาได้ไปใช้สิทธิ โดยสุจริตและเที่ยงธรรม

      โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้เห็นความสำคัญในการเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เข้ามามีส่วนรับรู้ ร่วมคิดร่วมทำ ในสิ่งที่มีผลกระทบต่อตนเอง หรือชุมชน โดยเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตย และพัฒนาท้องถิ่น จึงได้ร่วมมือกับคณะกรรมการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดลพบุรี สภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดให้มีโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมือง

25610626 01

โดยได้จัดอบรมตามโครงการฯไปแล้ว จำนวน 7 รุ่น

      งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จำนวน 4 แห่ง คือ
1. รุ่นที่ 1 โรงเรียนบ้านดงน้อย อำเภอสระโบสถ์
2. รุ่นที่ 2 รงเรียนบ้านวังแขม อำเภอสระโบสถ์
3. รุ่นที่ 3 โรงเรียนบ้านคลอง อำเภอสระโบสถ์
4. รุ่นที่ 4 โรงเรียนชุมชนคีรีนาครัตนาราม อำเภอหนองม่วง
      งบประมาณของสถาบันพระปกเกล้า จำนวน 3 แห่ง คือ
1. รุ่น 1 โรงเรียนขุนรามวิทยา อำเภอพัฒนานิคม
2. รุ่นที่ 2 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม
3. รุ่นที่ 3 โรงเรียนวัดอนุบาลเพนียด อำเภอโคกสำโรง

      โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้านวิทยากร จาก ผศ.พิชัย เพชรรักษ์ ,ผศ.สัญลักษณ์ ศุภนาม เป็นวิทยากรในการอบรมเด็กในเรื่องของการทบทวนความรู้ความเข้าใจ เรื่องบทบาทหน้าที่พลเมืองที่ดี และมีกิจกรรมกลุ่มประเด็นปัญหาของโรงเรียน ชุมชน ผลสำเร็จของการแก้ปัญหา และมีกิจกรรมกลุ่ม เรื่องการนำเสนอผลงานและการสรุปผล

 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822