Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.ตรัง

      วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานและกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยมี จ.อ.บำรุง วงษ์ภูมี หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ที่พาผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 90 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยเน้นการดูงานในเรื่องระบบการดูแลผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้มีการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งและการมีส่วนร่วมให้กับชมรมผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ ของชมรมผู้สูงอายุ โดยทางคณะมีกำหนดอบรมในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 และศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2561 โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุภายในจังหวัดตรัง ข้าราชการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จำนวน 90 คน
โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีกิจกรรม การเข้าฐาน เล่นเกมส์ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและผู้สูงอายุ และมีกิจกรรมการเยี่ยมผู้สูงอายุ ภายในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี อีกด้วย

25610620 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822