Get Adobe Flash player

ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา เดือน กรกฎาคม 2561

KrootLogo120px

ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding/

เดือน กรกฎาคม 2561

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ถังบรรจุน้ำเป็นถังสแตนเลส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 2 คัน
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822