Get Adobe Flash player

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว โรงเรียนบ้านบางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

อบจ.ลพบุรี จัดอบรมเด็กนักเรียนม.1-3 ร.ร.บ้านบางลี่ ต.บางลี่
อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี จำนวนกว่า 100 คน
ตาม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว

เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 14 มิถุนายน 2561 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายพรเทพ ทรัพย์อัมพร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว
โดยมีนายวิชัย ม่วงจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางลี่ ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจากอบจ.ลพบุรี และมีคณะครู อาจารย์โรงเรียนบ้านบางลี่ และคณะผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี คณะผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 100 คน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้
สำหรับการจัดการอบรมในครั้งนี้ เนื่องจาก โดยปัจจุบันรูปแบบของครอบครัวและสังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น ทำให้มีวิธีการดำเนินชีวิตและวิถีวัฒนธรรม ต้องเผชิญกับวิกฤตเรื่องค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่มีการเลียนแบบการบริโภคนิยม วัตถุนิยม และการให้ความสำคัญกับเงินเป็นหลัก การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อสถาบันครอบครัว ส่งผลให้ครอบครัวมีความอ่อนแอลงเรื่อย ๆ สัมพันธภาพและความเกื้อกูลกันของคนในครอบครัวลดน้อยลง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัว ในการเสริมสร้างพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
2. รู้รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง
3. เพื่อให้บุคคลในครอบครัวมีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่
โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร คือ อาจารย์ สาโรจน์ พึ่งไทย กรรมการผู้จัดการ The One Trainer Group และทีมงาน ให้การอบรมเด็ก ๆ ในหัวข้อเรื่อง สร้างความสุขให้กับครอบครัว และบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด , มีกิจกรรมกลุ่ม เรื่องวิธีสร้างความสุขให้กับครอบครัว และ และมีการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม มีการมอบวุฒิบัตร ให้กับเด็ก ๆ ที่เข้ารับการอบรม จำนวน 100 โดยบรรยายกาศ ของการอบรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ เด็ก ๆ และผู้ปกครองยังได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุขอีกด้วย

25610615 02

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822