Get Adobe Flash player

โครงการสืบสานตามแนวพระราชดำริ (อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี) ประจำปี 2561

      วันนี้ 15 มิถุนายน 2561 ณ พื้นที่ปลูกป่า อบจ.ลพบุรี พื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีนางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ในพิธีปลูกต้นไม้ 250 ตามโครงการสืบสานตามแนวพระราชดำริ (อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี) ณ หมู่ที่ 1 ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้วยปัจจุบันพบว่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความต้องการทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่จำกัด มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ปริมาณพันธุ์พืชหายากชนิดต่าง ๆ ก็ลดลงด้วย จึงส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของปัญหาโลกร้อน และเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ เช่นน้ำป่าไหลหลาก เป็นต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามาปรับใช้ในพื้นที่ดำเนินการปลูกต้นไม้ชนิดต่าง ๆ ที่หายาก และที่มีดอกสีม่วง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีสีม่วง และพันธุ์ไม้หายากชนิดต่าง ๆ โดยในปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ไปบางบางส่วนแล้ว ซึ่งมีการเจริญเติบโตที่ดี สำหรับต้นไม้ที่จะปลูกในครั้งนี้ ประกอบด้วย พันธุ์ไม้หลากหลายชนิด อาทิเช่น ต้นศรีตรัง จำนวน 100 ต้น , ต้นเลี่ยน จำนวน 50 ต้น , ต้นกระพี้จั่น จำนวน 50 ต้น , ต้นอินทนิลจำนวน 50 ต้น และต้นตะแบกจำนวน 50 ต้น รวมทั้งสิ้น 250 ต้น และต้นไม้อื่น ๆ อีกหลากหลายชนิด รวมจำนวนกว่า 250 ต้น โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเสมา ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง และ ชาวบ้านในเขต พื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 150 คน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

25610615 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822