Get Adobe Flash player

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

      วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้รับเกียรติจาก นางศุภวรรณ มาสาร คลังจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการต่อหน้าประธานในพิธีและผู้เข้ารับการอบรม นอกจากนี้ยังมี หัวหน้าและตัวแทนจาก ธนาคารต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมให้คำชี้แจง รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับสินเชื่อของแต่ละธนาคาร ให้กับผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย ซึ่งจัดการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และ บุคลากร จาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 11 อำเภอภายในจังหวัดลพบุรี เข้ารับการอบรมจำนวนกว่า 130 คน โดยจัดการอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

      โดยการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินการคลัง และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากรในองค์กรปกครองท้องถิ่น มีวิทยากร จากคลังจังหวัด ได้แก่ นายสมเจตน์ มีแสงพราว จากสำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี และนางแก้วใจ คดีธรรม จากสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง
เป็นวิทยากรในการบรรยาย ในเรื่อง “สาระสำคัญระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายลำดับรอง”

25610614 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822