Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีจัดอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็กและสตรี รุ่นที่ 2 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

      องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดการอบรมตามโครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็กและสตรี รุ่นที่ 2 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

      วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นางกาญจนา สุขกำเนิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขตอำเภอโคกสำโรง เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็กและสตรี รุ่นที่ 2 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายเชาว์ งามรัตนกาญ ร่วมพบปะพูดคุยและกล่าวต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยมี นายนครศิริมงคล บุญเกตุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขตอำเภอโคกสำโรง และคณะหัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอโคกสำโรงเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

25610607 01

      โดยมีสตรีและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมากเนื่องจากปัจจุบันปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรี เป็นปัญหาที่มีความสำคัญของสังคม มีแนวโน้มของความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลให้มีการเลิกจ้างงาน ค่าครองชีพสูง รายรับไม่พียงพอกับรายจ่าย ปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งการทำร้าย ทารุณร่างกาย ทำให้เกิดความเครียด ทั้งในครอบครัวและสังคม มีการใช้ความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและสตรี เมื่อเกิดความรุนแรงขึ้น ผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่จะปฏิเสธ โดยใช้สิทธิทางกฎหมายในการป้องกันตนเอง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ถูกกระทำความผิดไม่ได้รับโทษ ทำให้มีการกระทำซ้ำอีกและทวีความรุนแรงเพิ่มยิ่งขึ้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและการใช้สิทธิทางกฎหมายในการป้องกันตนเอง รวมถึงขจัดปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีโดยการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้านวิทยากร จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822