Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีจัดอบรมโครงการส่งเสริมสิทธิภาคประชาชน ประจำปี 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จ.ลพบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดอบรมตามโครงการส่งเสริมสิทธิภาคประชาชน ณ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

      วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการส่งเสริมสิทธิภาคประชาชน ณ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยมี นายประเสริฐ เพ็ชร์สิงห์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง กล่าวต้อนรับประธานในพิธีและคณะผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จากนั้น นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประธานในเปิดการอบรมตามโครงการส่งเสริมสิทธิภาคประชาชน และมอบเกียรติบัตร ให้กับผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา โดยมีนักเรียนนักศึกษา จากสาขาวิช่างเครื่องกล , ช่างไฟฟ้า ,ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ,ช่างซ่อบำรุง บัญชี , การตลาด และคอมพิเตอร์ จำนวน 308 คนเข้ารับการอบรมในโครงการดังกล่าว

25610606 01

      โดยการอบรมโครงการดังกล่าวมีหลักการและเหตุผลคือ ตามที่ประเทศไทยที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสาวนร่วมในการปกครองประเทศ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและสังคม การจัการสาธารณะส่งเสริม และให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรม คือ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของประชาชนไทยตามรัฐธรรมนูญ และเพื่อให้นำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในชุมชนได้ นอกจากนี้ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน ต่อไป

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822