Get Adobe Flash player

ราคากลางเดือน มิถุนายน 2561

cct1 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

♦♦♦ ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2561 ♦♦♦

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

วันที่ 25 มิถุนายน 2561

วันที่ 22 มิถุนายน 2561

วันที่ 20 มิถุนายน 2561

วันที่ 12 มิถุนายน 2561

วันที่ 11 มิถุนายน 2561

วันที่ 6 มิถุนายน 2561

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0010 บ้านบำหรุ-บ้านท่าข้าม ต.โพธิ์ตรุ อ.เมือง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0054 บ้านน้ำสร้าง-บ้านหนองแก ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.โคกสำโรง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ต.เกาะแก้ว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0042 บ้านบางคู้-บ้านไผ่ตะล่อม ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0076 บ้านวังทอง-บ้านหนองโก ต.เขารวก อ.ลำสนธิ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดวาสนวราราม หนองยาว หมู่ที่ 1 ต.บางขาม เชื่อมต่อ ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ต.หนองบัว เชื่อมต่อ ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บางพึ่ง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอย 22 สาย 3-4 หมู่ที่ 4,5 ต.พัฒนานิคม เชื่อมต่อ ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.ชัยนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.ชัยนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2561


ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822