Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรีจัดอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็กและสตรี รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ประชุมและกิจกรรมโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
จัดการอบรมตามโครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็กและสตรี รุ่นที่ 1
ณ ศูนย์ประชุมและกิจกรรมโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา
อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี

      วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็กและสตรี รุ่นที่ 1 ณ ณ ศูนย์ประชุมและกิจกรรมโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และมี นางเบญจวรรฺ โพธินา ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา และคณะครูอาจารย์ นำนักเรียนหญิง ชั้น ม.1 – ม.6จำนวน 250 คน ที่เข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว

25610531 01

      เนื่องจากปัจจุบันปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรี เป็นปัญหาที่มีความสำคัญของสังคม มีแนวโน้มของความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลให้มีการเลิกจ้างงาน ค่าครองชีพสูง รายรับไม่พียงพอกับรายจ่าย ปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งการทำร้าย ทารุณร่างกาย ทำให้เกิดความเครียด ทั้งในครอบครัวและสังคม มีการใช้ความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและสตรี เมื่อเกิดความรุนแรงขึ้น ผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่จะปฏิเสธ โดยใช้สิทธิทางกฎหมายในการป้องกันตนเอง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ถูกกระทำความผิดไม่ได้รับโทษ ทำให้มีการกระทำซ้ำอีกและทวีความรุนแรงเพิ่มยิ่งขึ้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและการใช้สิทธิทางกฎหมายในการป้องกันตนเอง รวมถึงขจัดปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้านวิทยากร จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822