Get Adobe Flash player

พิธีปิดการแข่งขัน “ฟุตบอลต้านยาเสพติด อบจ.ลพบุรี คัพ ครั้งที่ 2” ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จัดพิธีปิดการแข่งขัน “ฟุตบอลต้านยาเสพติด อบจ.ลพบุรี คัพ ครั้งที่ 2”
ประจำปี 2561 ณ สนามฟุตบอล 1 ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร อ.เมือง จ.ลพบุรี

      เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.30 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปิดจัดการแข่งขัน “ฟุตบอลต้านยาเสพติด อบจ.ลพบุรี คัพ ครั้งที่ 2”ประจำปี 2561 ณ สนามฟุตบอล 1 ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมี นายพจน์ แก้วสวรรค์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การแข่งขัน “ฟุตบอลต้านยาเสพติด อบจ.ลพบุรี คัพ ครั้งที่ 2”ประจำปี 2561

25610530 1

โดยการจัดการแข่งขันดังกล่าวมีวัตถุประสงค์การจัด คือ

1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬา พัฒนาทักษะแข่งขันนำไปสู่การเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสูงต่อไป รวมทั้งปลูกฝังให้เยาวชนมีนำใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการพัฒนาร่างกายจิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม
3. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการศึกษาของเด็ก เยาวชนให้สูงขึ้น เด็กเยาวชน สามารถเล่นกีฬาได้ถูกต้องตามกติกาการแข่งขัน
4.เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ของเด็กและเยาวชนในจังหวัดลพบุรี
ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
1.มั้งกี้จูเนียร์
2.ดงมะรุม อะคาเดมี่
3.น้องสาม
4. มายเวย์เขาหนีบ
5. โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
6. ลำนารายณ์ยูไนเต็ด
7. โรงเรียนทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา
8. ไทเกอร์ท่าศาลา
9. โรงเรียนบ้านเกาะรัง
10. พัฒนา อะคาเดมี่
11. โรงเรียนพระนารายณ์
12. โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร
13.โรงเรียนเทศบาล 4
14. เทศบาลตำบลโคกตูม
15. บางขันหมาก
16. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
17.โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
โดยมีผลการแข่งขันมีดังนี้ 
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
1.รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ทีมมั้งกี้จูเนียร์ รับถ้วยรางวัล /เกียรติบัตร / และเงินรางวัล 10,000 บาท
2.รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมดงมะรุมอะคาเดมี่ รับเหรียญรางวัล / ถ้วยรางวัล /เกียรติบัตร / และเงินรางวัล 15,000 บาท
3.รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมมายเวย์เขาหนีบ รับเหรียญรางวัล / ถ้วยรางวัล /เกียรติบัตร / และเงินรางวัล 20,000 บาท
4.ชนะเลิศ ทีมลำนารายณ์ยูไนเต็ด รับเหรียญรางวัล / ถ้วยรางวัล /เกียรติบัตร / และเงินรางวัล 30,000 บาท
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
1.รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ทีมไทเกอร์ท่าศาลา รับถ้วยรางวัล /เกียรติบัตร / และเงินรางวัล 10,000 บาท
2.รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมโรงเรียนบ้านเกาะรัง รับเหรียญรางวัล / ถ้วยรางวัล /เกียรติบัตร / และเงินรางวัล 20,000 บาท
3.รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมโรงเรียนพระนารายณ์ รับเหรียญรางวัล / ถ้วยรางวัล /เกียรติบัตร / และเงินรางวัล 30,000 บาท
4.ชนะเลิศ ทีมดงมะรุมอะคาเดมี่ รับเหรียญรางวัล / ถ้วยรางวัล /เกียรติบัตร / และเงินรางวัล 40,000 บาท
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
1.รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ทีมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย รับถ้วยรางวัล /เกียรติบัตร / และเงินรางวัล 10,000 บาท
2.รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมดงมะรุมอะคาเดมี่ รับเหรียญรางวัล / ถ้วยรางวัล /เกียรติบัตร / และเงินรางวัล 20,000 บาท
3.รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมโรงเรียนบ้านเกาะรัง รับเหรียญรางวัล / ถ้วยรางวัล /เกียรติบัตร / และเงินรางวัล 30,000 บาท
4.ชนะเลิศ ทีมไทเกอร์ท่าศาลา รับเหรียญรางวัล / ถ้วยรางวัล /เกียรติบัตร / และเงินรางวัล 40,000 บาท

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822